ಕ್ರ.ಸಂ

 

ಶಿಬಿರ ಸಂಖ್ಯೆ

ದಿನಾಂಕ  

ತಾಲೂಕು

ರಿಂದ  ರವರೆಗೆ
 

01

 

1338

 

06.05.2019

 

13.05.2019

ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ(ಉಜಿರೆ)
 

02

 

1339

 

15.05.2019

 

22.05.2019

ಶಿಕಾರಿಪುರ
 

03

 

1340

 

20.05.2019

 

27.05.2019

ಬಾಗಲಕೋಟೆ
 

04

 

1341

 

20.05.2019

 

27.05.2019

ವಿಶೇಷ ಶಿಬಿರ(ಉಜಿರೆ)
 

05

 

1342

 

24.05.2019

 

31.05.2019

ಮಂಗಳೂರು
 

06

 

1343

 

24.05.2019

 

31.05.2019

ಹಾವೇರಿ
 

07

 

1344

 

25.05.2019

 

01.06.2019

ತುರುವೆಕೆರೆ
 

08

 

1345

 

25.05.2019

 

01.06.2019

ಚಾಮರಾಜನಗರ
 

09

 

1346

 

26.05.2019

 

02.06.2019

ಹೊನ್ನಾಳಿ
 

10

 

1347

 

27.05.2019

 

03.06.2019

ಗುಬ್ಬಿ
 

11

 

1348

 

28.05.2019

 

04.06.2019

ಯಲ್ಲಾಪುರ
2019 ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುವ ಮದ್ಯವರ್ಜನ ಶಿಬಿರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *